TERMS &
CONDITIONS.

Artikel 1. Identiteit

Wij zijn ‘Jagthund V.O.F.’ (maar noem ons maar gewoon ‘Jagthund’). Onze animaties zijn te bewonderen op jagthund.nl. Komt u liever bij ons langs? U vindt ons op onderstaand adres.

De Gruyterfabriek
Veemarktkade 8, Studio 4117
5222 AE ‘s-Hertogenbosch
KVK: 70652457
BTW: NL858408570B01

Artikel 2. Definities

2.1 ‘Jagthund’: Dat zijn wij. Schrijvers van pakkende verhalen en makers van oogstrelende animaties.
2.2 ‘Opdrachtgever’: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die vanuit zijn beroep of bedrijf een opdracht verstrekt aan Jagthund.
2.3 ‘Overeenkomst’: De overeenkomst tussen Jagthund en de opdrachtgever.
2.4 ‘Animatiefilm’: De animatiefilm die Jagthund in opdracht van de opdrachtgever maakt.
2.5 ‘Productie’: De werkzaamheden die Jagthund uitvoert die leiden tot de oplevering van de animatiefilm.
2.6 ‘Werk’: Alle voorstellen, offertes, prijsopgaves, concepten, ideeën, voice-over teksten, ontwerpen, afbeeldingen, films, animaties en audio die in het kader van de overeenkomst door Jagthund zijn gemaakt.
2.7 ‘Content’: Bijvoorbeeld teksten, afbeeldingen, huisstijl of logo’s die door de opdrachtgever worden aangeleverd om in de animatiefilm te verwerken.

Artikel 3. Toepasselijkheid

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn exclusief van toepassing op alle met Jagthund gesloten overeenkomsten. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht als ze door Jagthund (per e-mail) zijn bevestigd.
3.2 De Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing. Tenzij we aangeven dat dit wel zo is.
3.3 In ieder geval gelden deze Algemene Voorwaarden altijd in aanvulling op wat Jagthund en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.
3.4 Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de Opdrachtgever.
3.5 Als bepalingen in deze Algemene Voorwaarden ongeldig zijn of in strijd met de wet, blijven de overige bepalingen van kracht. De ongeldige bepalingen zullen door Jagthund vervangen worden, waarbij het doel van de oorspronkelijke bepaling gerespecteerd wordt.

Artikel 4. Offertes

4.1 Offertes van Jagthund zijn 30 dagen geldig. Prijsopgaven kunnen veranderen door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.
4.2 Alle aanbiedingen en offertes van Jagthund zijn vrijblijvend. Ondertekent u de offerte niet binnen 30 dagen? Dan vervalt deze. Voor toekomstige overeenkomsten kunt u dus niet uitgaan van dezelfde afspraken.
4.3 Offertes moeten schriftelijk of digitaal worden bevestigd. Als de Opdrachtgever dit nalaat, maar er mee instemt dat Jagthund mag beginnen met het uitvoeren van de opdracht, zal de inhoud van de offerte geldig zijn.
4.4 Alle prijzen in een offerte of aanbieding gedaan door Jagthund zijn exclusief BTW. Ook eventuele verzekeringen, verzend- en reiskosten vallen hierbuiten. Tenzij we dat duidelijk anders vermelden.
4.5 Als Jagthund voordat de overeenkomst tot stand komt concepten, scripts of ontwerpen aan de potentiële opdrachtgever heeft gestuurd en er komt uiteindelijk geen overeenkomst tot stand, dan is het niet toegestaan de concepten, scripts of ontwerpen zonder toestemming van Jagthund te gebruiken of openbaar te maken. Wordt in strijd met dit artikel gehandeld, dan heeft Jagthund het recht een marktconforme vergoeding in rekening te brengen.
4.6 Mocht er per ongeluk een fout in een offerte of aanbieding staan als gevolg van een vergissing of typefout, kunt u Jagthund daar niet aan houden.

Artikel 5. Uitvoering en nakomingstermijn

5.1 Jagthund zal zich altijd inspannen om de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Elke opdracht bevat daarvoor meerdere feedbackmomenten om de Opdrachtgever op de hoogte te houden van de voortgang.
5.2 We kunnen niet garanderen dat het uitvoeren van onze werkzaamheden leidt tot het door de Opdrachtgever gewenste resultaat, zoals meer omzet of naamsbekendheid.
5.3 Jagthund neemt deadlines altijd zeer serieus. We doen er dan ook alles aan om opdrachten binnen de geoffreerde termijnen op te leveren. Creativiteit laat zich echter niet altijd vangen in exacte tijd en daarom zijn onze termijnen dan ook vrijblijvend. Kunnen we hier niet aan voldoen? Dan geeft dit u niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
5.4 Jagthund heeft het recht de termijnen op te schuiven of de uitvoering van de opdracht uit te stellen als niet alle content of feedback tijdig aangeleverd wordt door de Opdrachtgever.
5.5 Als we denken dat we de leveringstermijn niet halen, laten we dit u natuurlijk zo snel mogelijk weten en gaan we samen op zoek naar een oplossing.

Artikel 6. Zekerheid ontbinding en opzegging

6.1 Vanuit Jagthund mogen we altijd de levering uitstellen of de overeenkomst ontbinden, op een moment dat wij dat willen. We betalen in dat geval geen schadevergoeding. Dit doen we natuurlijk niet zomaar, maar kan voorkomen als:

 1. De Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet helemaal of niet op tijd nakomt.
 2. We na het sluiten van de overeenkomst denken dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet na kan komen.
 3. Door vertraging van de Opdrachtgever wij de gemaakte afspraken niet meer na kunnen komen.

6.2 Jagthund mag ook de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien het onmogelijk is voor Jagthund om te kunnen leveren.
6.3 Mocht de onfortuinlijke situatie zich voor doen dat de Opdrachtgever in zwaar weer terecht komt, bijvoorbeeld door liquidatie, (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, beslaglegging, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor hij niet langer over zijn vermogen kan beschikken, mag Jagthund de overeenkomst per direct opzeggen. Onze vorderingen op de Opdrachtgever zijn in zo’n geval onmiddellijk opeisbaar.
6.4 In het geval dat de opdracht door de Opdrachtgever vroegtijdig wordt beëindigd, worden alle kosten die Jagthund gemaakt heeft in het kader van de uitvoering van de opdracht vergoed door de Opdrachtgever. Ook is de Opdrachtgever een deel van de totale opdrachtsom verschuldigd, evenredig aan het gedeelte van de opdracht dat is uitgevoerd.

Artikel 7. Verplichtingen

7.1 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens. De Opdrachtgever vrijwaart Jagthund voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige verstrekte gegevens.
7.2 Jagthund is niet verplicht te controleren of de door de opdrachtgever gewenste animatiefilm de rechten van derden schendt of in strijd met de wet is.
7.3 Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever zelf om na te gaan of het content geen inbreuk maakt op de merkrechten, tekening- of modelbescherming, auteursrechten of portretrechten van derden.
7.4 Als de Opdrachtgever in strijd handelt met de wet is hij aansprakelijk voor alle schade die Jagthund daardoor lijdt en heeft Jagthund het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 8. Betaling

8.1 Wij verwachten uw betaling binnen de termijn die wij aangegeven hebben. En in de valuta die we hebben gefactureerd. Mochten specifieke condities ontbreken zal de Opdrachtgever binnen 30 dagen na de factuurdatum betalen.
8.2 Betaalt de Opdrachtgever de factuur niet op tijd? Dan zien wij dat als verzuim en is de Opdrachtgever ons 8% rente per jaar verschuldigd. Tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in dat geval moet de Opdrachtgever die betalen. De rente over het verschuldigde bedrag berekenen we vanaf het moment dat het verzuim intreedt totdat het bedrag is betaald.
8.3 Komt de Opdrachtgever niet of niet op tijd zijn verplichtingen naar Jagthund na? Dan komen alle kosten die wij maken om het bedrag alsnog te krijgen voor de rekening van de Opdrachtgever. Ook de eventuele gerechtelijke kosten, als we hier bijvoorbeeld een advocaat voor nodig hebben.
8.4 Ontvangen betalingen worden allereerst in mindering gebracht op gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, vervolgens op verschuldigde rente en daarna op de langst opeisbare factuur. Zelfs als de Opdrachtgever anders aangeeft.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Komen wij de afspraken die we samen gemaakt met de Opdrachtgever niet na? Dan is onze aansprakelijkheid beperkt zoals we in dit artikel aangegeven hebben.
9.2 Heeft de Opdrachtgever onjuiste of onvolledige gegevens met ons gedeeld? Dan zijn wij niet aansprakelijk als hierdoor schade ontstaat.
9.3 Onze aansprakelijkheid is in alle gevallen nooit hoger dan de factuurwaarde van de opdracht waar we aansprakelijk voor zijn.
9.4 Jagthund is alleen aansprakelijk voor directe schade. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Bij indirecte schade kunt u denken aan gederfde winst, verlies van goodwill, reputatie, handel of contracten, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
9.5 Vanaf het moment dat wij onze diensten geleverd hebben, loopt Jagthund geen risico meer. Het risico is vanaf dat moment voor de Opdrachtgever.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1 Alle rechten van intellectuele eigendom liggen bij Jagthund, onze toeleveranciers en andere rechthebbenden.
10.2 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het content liggen bij de Opdrachtgever of diens licentiegevers. De Opdrachtgever verleent Jagthund voor het creëren van de animatiefilm een niet-overdraagbare licentie op het content voor enkel de duur van de productie.
10.3 Onder het intellectueel eigendom verstaan wij octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten, audio, scripts, ontwerpen en concepten.
10.4 Het is niet toegestaan op enige wijze het intellectuele eigendom uit het werk van Jagthund te verwijderen of te wijzigen.
10.5 Jagthund verleent voor gebruik van het werk door de Opdrachtgever een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten die berusten op het werk. De licentie is pas geldig nadat de Opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan.
10.6 Als de Opdrachtgever in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van Jagthund, hebben wij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op enige vorm van compensatie. Eventuele schade die Jagthund hierdoor geleden heeft wordt aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
10.7 Door het geven van een opdracht verklaart de Opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Jagthund voor de directe en indirecte gevolgen uit de openbaarmaking van de animatiefilm.
10.8 Omdat wij graag ons werk zichtbaar maken is Jagthund gerechtigd de animatiefilm en/of ontwerpen te gebruiken voor eigen pr-doeleinden. Normaal gesproken betekent dit dat we onze animaties delen op onze website, YouTube, Vimeo of ‘Social Media’ kanalen.

Artikel 11. Overmacht

11.1 In het geval van overmacht hoeft Jagthund zich niet aan deze verplichtingen te houden naar de Opdrachtgever toe. Dit mogen we zolang er sprake van overmacht is.
11.2 Wat verstaan we precies onder overmacht? Elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid en/of onvoorzienbare omstandigheid waardoor het nakomen van onze verplichtingen naar de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Dat is juridisch voor:

 1. stakingen
 2. ziekte onder personeel
 3. brand, overstroming
 4. waterschade
 5. oorlogen en opstanden
 6. export- en/of importbeperkingen
 7. bedrijfsstoringen
 8. energiestoringen
 9. storingen in een (telecommunicatie-)netwerk
 10. niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers

Artikel 12. Geheimhouding

12.1 Beiden partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle informatie die in het kader van de opdracht is verkregen, waarvan hij weet of vermoedt dat deze vertrouwelijk is. Deze geheimhouding geldt ook na de beëindiging van de opdracht.

Artikel 13. Rechtskracht en geschillen

13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 De hier gestelde voorwaarden blijven van kracht ingeval de onderneming van Jagthund geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
13.3 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en Jagthund worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Jagthund gevestigd is.